Per una Festa Major més participativa


Des de la CUP de Bescanó considerem que cal realitzar un replantejament de la Festa Major. Aquest acte s'ha organitzat sempre des d'una Comissió de Festes encarregada d'aquesta tasca. No volem menystenir la seva tasca però considerem que un acte d'aquestes dimensions s'ha d'organitzar des d'un nou plantejament molt més participatiu i amb la presència de totes les associacions existents al municipi, així com la del màxim de bescanonines i bescanonins per així aconseguir una programació molt més adequada als gustos de tots plegats. També volem que aquestes associacions puguin participar en els beneficis econòmics que es puguin generar per tal que puguin obtenir recusos per finançar les activitats que organitzen durant tot l'any. Per aquests motius em presentat la següent sol·licitud a l'Ajuntament:A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ  La CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR DE BESCANÓ
, amb domicili a efectes de notificacions a 17162 BESCANÓ, XXXXXXXXXX, davant l’Ajuntament de Bescanó compareixem i com millor procedeixi,
  MANIFESTEM: PRIMER.-   Que la
festa major de Bescanó és un acte que serveix, any rere any, per oferir
diversos actes i espectacles dirigits a fomentar el sentiment de germanor
i cooperació entre tots els bescanonins i bescanonines. SEGON.- Que els
actes de la festa major han d'intentar reflectir el màxim de preferències i
gustos del màxim de vilatans. Conseqüentment, vist que aquesta tasca està
dotada d'una gran complexitat degut a la dificultat d'aconseguir organitzar
actes que puguin arribar a la població i que satisfacin les seves
preferències, considerem que aquesta tasca no ha d'estar encomanada a
una única organització, a saber, a
la Comissió de Festes. TERCER.- Que la Comissió de Festes, amb el recolzament econòmic dels recursos de tots els habitants,
any rere any organitza la totalitat dels actes de la festa major,
exceptuant el bescanoní de ferro. QUART.- Que no
obstant, cal recordar que durant
l'any les entitats del municipi també organitzen actes i els quals són autofinançats
i amb uns recursos molt limitats. CINQUÈ.-
Conseqüentment, pels motius anteriorment exposats, considerem que s'ha d'obrir
l'organització de la festa major al màxim d'organitzacions i
associacions existents al municipi per tal d'arribar, d'una forma més fàcil, a
la ciutadania. En virtut de l’exposat, SOL·LICITEM: Que tenint per presentat el present
escrit, l’admeti i juntament amb els documents que s’hi annexen, ACORDI l’obertura d'un procés
participatiu per tal d'organitzar i programar els actes de la festa major que
compti amb la presència del màxim d'entitats del municipi. Així
mateix, sol·licitem que s'estudiï la possibilitat d'autoritzar, a les diferents
entitats del municipi, l'establiment de parades “barraques” durant els dies de
la festa major per tal que aquestes puguin oferir un nou al·licient a la festa
i alhora permeti a les diferents entitats obtenir recursos econòmics per tal de
facilitar l'organització d'actes durant la resta de l'any.   CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE BESCANÓBescanó, 23
d’abril de 2008