Les CUP de Bescanó i Girona protagonitzen una acció de rebuig a la línia de 400.000 Volts


El divendres 12 de Juny, membres de les Candidatures d'Unitat Popular de Bescanó i Girona han realitzat una acció de rebuig a la línia de 400.000 volts. L'acció ha comptat amb el suport de les assemblees de Maulets de Girona i Salt i ha consistit en l'entrega al Departament de medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya d'una sèrie d'elements que evidencien que l'empresa encarregada de les obres d'execució de la línia ja ha començat les prospeccions.


Aquest fet ja l'haviem denúnciat al mes de març i les administracions un cop més ens han demostrat que preval el poder de REE i de la resta d'interessos econòmics per sobre l'interés de la població. Un cop més ens demostren que l'interés públic és l'interés d'uns pocs.


El dia 14/03/2008 vam denunciar al DMAH i a l'Ajuntament de Bescanó que a Vilanna s'havien realitzat uns treballs que sospitavem que estaven relacionats amb la MAT.
  L'Ajuntament de Bescanó, seguint la seva línea general, no ens ha respost. Els que si ho van fer van ser els Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge. La seva resposta és surrealista: diuen que els responsables de la direcció ambiental no té coneixement de cap treball en la parcel·la i no saben qui ha realitzat treballs en aquesta parcel.la.La notícia que s'estaven realitzat prospeccions a Vilanna va sortir en diferents mitjans de comunicació així que no era molt difícil tenir-ne coneixement. Especialment sorprenent és l'afirmació "no s'ha pogut esbrinar qui ha realitzat els treballs que heu denunciat", i més encara si tenim en compte que vam adjuntar a la denúncia una sèrie de fotos amb les dades de l'empresa. Davant aquesta resposta i veient que encara hi havia les restes de les prospeccions al mateix lloc vam demanar als agents rurals que aixequessin acta de l'estat de la finca i de les restes abandonades per l'empresa que va realitzar els abocaments. La nostra sorpresa va ser conèixer que els agents rurals JA HAVIEN aixecat acta i denúnciat aquesta situació.                                      


  Davant la manca d'interés dels representats del DMAH en aquest tema diversos membres de la CUP de Bescanó vam anar a recollir part de les caixes de plàstic abandonades i juntament amb membres de la CUP de Girona, Maulets de Girona i Maulets de Salt les vam entregar al DMAH. Suposem que d'aquesta forma "PODRAN ESBRINAR QUI HA REALITZAT TREBALLS EN LA FINCA".Em tornat a presentar una denúncia on, entre d'altres coses, demanen que s'aturin les obres. Si els que han de garantir el respecte del Medi Ambient actuen d'aquesta forma hipòcrita i sotmesa als interessos de REE davant d'uns treballs de prospecció del terreny no volem ni pensar que passarà quan es realitzin treballs de major impacte. El contingut del text és el següent:  DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGELa CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR domiciliada a efectes de notificació a XXXX número XXXX de XXX, davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge compareix i com millor procedeixi,MANIFESTA:PRIMER.- Que en data 14 de març de 2008 i RE núm. 0112E/16356/2008, la CUP de Bescanó va denunciar davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge que en una finca de Vilanna s'estaven realitzant unes prospeccions acompanyades per tala d'arbres, obertura de camins i desbrossament de matolls. Així mateix, en data 14 de març de 2008, la referida denúncia també va ésser presentada al registre general de l’Ajuntament de Bescanó.SEGON.- Que en la referida denúncia, a part de sol·licitar la CONFIRMACIÓ de si els referits treballs comptaven amb les oportunes autoritzacions administratives, es sol·licitava que s’INVESTIGUÉS amb quina finalitat s’havien realitzat aquestes prospeccions i que es confirmés si estaven relacionades amb la construcció de la MAT i la central transformadora projectada en aquest indret. Així mateix, es sol·licitava s’ESTUDIÉS la possibilitat d’obrir un expedient administratiu a l’empresa que va realitzar els treballs de tala d’arbrat, obertura de camins i desbrossament de matolls i s’OBLIGUÉS a dita empresa a efectuar els treballs de neteja necessaris per tal de mantenir els terrenys nets i controlats i tornar l’indret en la seva situació originària, per tal d’evitar possibles incendis.TERCER.- Aquesta denúncia anava acompanyada per una sèrie de fotos on es podia identificar perfectament l’empresa que va realitzar els treballs. Aquesta empresa és GEOPAYNA (Grupo ECA Global).QUART.- En data 6 de juny de 2008, la CUP de Bescanó va rebre la resposta d'aquesta denúncia per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, serveis Territorials a Girona. En aquesta resposta, signada pel director dels Serveis Territorials, el senyor Emili Santos Bach, s'exposa que el cos d'Agents Rurals va realitzar una inspecció de la finca en data 15 de febrer de 2008, aproximadament un mes ABANS que és presentes la denúncia. També s'exposa que l'empresa responsable de la direcció ambiental de la nova línea d'alta tensió, ECAFIR SL, no té coneixement de cap treball en la finca.CINQUÈ.- Davant la manca de preocupació que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha mostrat davant la denúncia presentada el passat 14 de març de 2008 ens hem vist obligats a acompanyar als agents rurals a l'indret per tal que s'aixequés acta. Aquesta acta s’ha aixecat en data 12 de juny de 2008 a un quart de sis de la tarda. Concretament és l’acta A01-025356 de la qual s’adjunta còpia.SISÈ.- Els Agents Rurals indiquen en l’acta A01-025356 que JA S’HAVIA AIXECAT acta anteriorment en relació als treballs realitzats en aquest indret. No obstant, aquest fet contradiu la resposta donada per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge el qual expressa que “ FINS AL MOMENT NO S’HA POGUT ESBRINAR QUI HA REALITZAT ELS TREBALLS QUE HEU DENUNCIAT”.SETÈ.- Segons se’ns informa en la resposta rebuda del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’empresa ECAFIR SL, responsable de la direcció ambiental de la línia d’alta tensió, no té coneixement de cap treball en la finca. Si a aquest fet hi sumem el fet que el Departament de Medi Ambient tampoc té coneixement de qui ha realitzat treballs en la finca ens permet suposar que els treballs s’han realitzat sense cap de les autoritzacions administratives necessàries.VUITÈ.- Davant la manca de capacitat demostrada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’empresa ECAFIR SL per tal d’esbrinar quins treballs denunciàvem adjuntem part de les caixes abandonades en la finca per tal que els AJUDI en les seves investigacions i en la tramitació del possible expedient sancionador a l’empresa que va realitzar els treballs.En virtut de l’exposat,SOL·LICITA:Que tenint per presentat el present escrit, l’admeti i juntament amb els documents que s’hi annexen, ACORDI:PRIMER.- OBLIGAR a Red Elèctrica de España SA a netejar les restes dels treballs que encara restin a la zona d’acord amb l’establert al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, segons el qual els propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir, entre d’altres, els deures de conservació.SEGON.- FACILITAR-NOS còpies de les autoritzacions i llicències administratives, si existeixen, necessàries per a realitzar els treballs descrits i ja realitzats.TERCER.– D’acord amb la legislació contractual aplicable, REVISI la veritable capacitat tècnica de l’empresa ECAFIR SL per tal de responsabilitzar-se de la direcció ambiental de la nova línia d’alta tensió. Alhora sol·licitem una còpia de l’expedient de la mesa de contractació on s’adjudica a aquesta empresa aquests treballs així com l’acreditació i valoració de la capacitat tècnica d’aquesta empresa per part de la mesa de contractació.QUART.ATURI qualsevol treball en la zona fins que no s’aclareixi que ha succeït realment amb aquests treballs “fantasma” i la resta de treballs que actualment s’estan realitzant en la zona.Atentament,Candidatura d’Unitat PopularBescanó, 11 de juny de 2008